STATUT OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Przechodzie

STATUT

 Rozdział I

POSTANOWIENAI OGÓLNE

§1

1.Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PRZECHODZIE zwana dalej „OSP”.

2.Stowarzyszenie OSP dział na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 tekst jednolity ze zm.), a także niniejszego statutu.

3.Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.
4.Siedzibą OSP jest Przechód, gmina Korfantów, powiat Nysa, województwo opolskie. OSP mieści się w Przechodzie 109.

§2

1.Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą, miejscowości położone
w gminie oraz w rejonie pomocy wzajemnej oraz terenie całego kraju w przypadku zadysponowania przez Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa Komendy Głównej P.S.P.

2.Stowarzyszenie OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straż Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, zwanej dalej „Związkiem”.

§3

Ochotnicza straż pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła i flagi organizacyjnej, według wzorów określonych przez Zarząd Główny Związku.

§4

Działalność opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw OSP może zatrudnić pracowników.

 

Rozdział II

CELE, ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§5

Celami i zadaniami OSP są:

1.Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną , organami samorządowymi i innymi podmiotami,

2.Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożaru, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
3.Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych
oraz sposobach ochrony przed nimi,

4.Działanie na rzecz ochrony środowiska,
5.Działanie mające na celu integrację OSP ze społeczeństwem,
6.Upowszechnienie, w szczególności wśród członków , kultury fizycznej i sportu
oraz prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej,

7.Organizowanie koloni i obozów wypoczynkowych/szkoleniowych oraz działalności wychowawczej,  edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz turystycznej , dla dzieci i młodzieży, służącej poznaniu dziedzictwa kulturowego regionalnego, krajowego jak i zagranicznego oraz integracji europejskiej,
8.Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej na terenie określonym w §2 ust. 1.,
9.Działanie na rzecz odnowy i rozwoju terenów wiejskich, w szczególności „Odnowy Wsi”,
10.Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich,
11.Prowadzenie działań woluntarystycznych i charytatywnych na rzecz społeczności lokalnej poprzez organizowanie i przeprowadzenie pomocy potrzebujących i ubogich, wpływanie
na rozwój edukacji, rozwój kultury, rozwój społeczności lokalnej, a także rozwój środowiska naturalnego,

12.Wykonywanie innych działań wynikających z przepisów ochrony przeciwpożarowej
oraz niniejszego statutu,

13.Inne formy działalności mającej na celu pozyskanie środków finansowych potrzebnych
do realizacji statutowych OSP i społeczności wiejskiej oraz rejonu pomocy wzajemnej.

§6

Cele i zadania wymienione w §5, OSP realizuje przez:

1.Organizowanie swoich członków do działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej
i ochrony ludności,

2.Przedstawienie organom władz samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa,
3.Organizowanie, spośród swoich członków zwyczajnych, zespołów gaśniczych,
4.Prowadzenie podstawowych szkoleń  ratowniczych członków zwyczajnych OSP
i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkoleń funkcyjnych OSP,

5.Organizowanie młodzieżowej i kobiecej drużyny sportowej,
6.Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form prac społeczno – wychowawczych oraz kulturowej
i oświatowej,

7.Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną,
8.Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających
z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu,

9.Organizowanie wypoczynku i obozów dla członków młodzieżowej drużyny pożarniczej
i innych,

10.Organizowanie wieczorków towarzyskich i imprez kulturalnych dla członków OSP i ich rodzin z wygospodarowanych funduszy z działalności gospodarczej.
 

§7

Cele wymienione w §5 OSP realizuje przez:

1.Działalność określona w §5 i §6 jest wyłącznie działalnością statutową OSP i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna,
2.Walne Zebranie Członków OSP określa przedmiot  działalności nieodpłatnej i odpłatnej,
3.Przedmiotem działalności nieodpłatnej, o której mowa w ust 1 jest w szczególności:
a) udział w akcjach ratowniczych,

4.Przedmiotem działalności odpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest:
a) organizowanie wystaw i imprez kulturowych, rozrywkowych i sportowych,
b) wykonywanie zadań zleconych poprzez osoby fizyczne lub prawne,
5. Przedmiotem statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej OSP, jeżeli Walne Zebranie Członków OSP podejmuje uchwałę o jej prowadzeniu we wskazanym przez siebie zakresie,
6.Wszystkie dochody OSP pochodzące z działalności gospodarczej są przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych.

Rozdział III

CZŁONKOWIE OSP, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§8

Członkowie OSP dzielą się na:

1.Członkowie zwyczajni, w tym członkowie młodzieżowej i kobiecej drużyny pożarniczej,
2.Członkowie wspierających,
3.Członkowie honorowych.

§9

Członkowie zwyczajnym OSP mogą być:

1.Pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i niepozbawieni praw publicznych,
2.Małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą opiekunów ustawowych małoletni poniżej 16 lat, jeżeli deklarują czynne uczestnictwo w realizacji celów OSP.

§10

Członkiem zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statusu, opłaca składkę członkowską i składa przyrzeczenie następującej treści:
„W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w realizacji celów i zadań Ochotniczej Straży Pożarnej. Być zdyscyplinowanym, mężnym, ofiarnym w ratowaniu życia i mienia ludzi. Swoim zachowaniem oraz wyglądem godnie reprezentować ochotnicze straże pożarne”.

§11

1.Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończy 12 lat, uzyskał zgodę opiekunów ustawowych i założyła przyrzeczenie.
2.Członkiem młodzieżowych drużyn pożarnych w wieku od 16 do 18 lat przysługuje bierne
i czynne prawo wyborcze do władz OSP oraz do komisji ds. młodzieży działających w Związku.

3.Członkowie młodzieżowej drużyny pożarnej nie biorą udziału w akcjach ratowniczych.

§12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1.Wybierać i być wybieranymi do władzy OSP z wyjątkiem młodzieży poniżej 16 roku życia,
2.Uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków OSP z prawem głosu,
3.Wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP,
4.Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,
5.Używać munduru, dystynkcji i odznak.

§13

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

1.Aktywne uczestnictwo w działalności OSP,
2.Przestrzeganie postanowień niniejszego statutu i innych uchwał władz OSP oraz uchwał władz Związku,
3.Podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniach,
4.Dbanie o mnie OSP,
5.Regularne opłacanie składek członkowskich.

§14

Spośród pełnoletnich członków tworzy się zespół ratowniczy.

§15

Członkowstwo ustaje na skutek:

1.Skreślenie z listy lub wykluczenie członka zwyczajnego,
2.Skreślenie z listy członków zwyczajnych dokonuje zarząd OSP w następujących przypadkach:
a) rezygnacji z członkowstwa złożonej na piśmie,
b) nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia,
c) śmierci,
3.Wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje zarząd OSP w następujących wypadkach :
a) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,
b) popełnienia czynu który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP,
4.Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w pkt. 2 lit. b i w pkt. 3 zarząd OSP umożliwia członkowi zwyczajnemu złożenie wyjaśnienie na piśmie lub wygłoszenie jego treści na posiedzeniu Zarządu.
5.Od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w pkt. 2 lit. b i pkt. 3, członek OSP może  w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu odwołać się od Walnego Zebrania Członków OSP, którego uchwała jest ostateczna.
6.Od czasu rozpatrzenia odwołania członek zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem.
7.Skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów należących do OSP, a wydanych członkowi OSP do użytkowania.

§16

1.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swą zgodą zostanie przyjęta przez Zarząd OSP.
2.Członek wspierający opłaca swoją składkę członkowską w zdeklarowanej przez siebie wysokości.

§17

1.Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków OSP.
2.Członek honorowy nie opłaca składek członkowskich.
3.Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu Członków OSP.
4.Do  ustania członkowstwa w przypadku członka wspierającego i członka honorowego zastosowanie mają odpowiednie postanowienia §15.

 

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

A.        POSTANOWIENIA OGÓLNE

§18

Władzami OSP są:

1.Walne zebranie Członków OSP,
2.Zarząd,
3.Komisja Rewizyjna.

§19

1.Uchwały władz OSP zapadają zwykle większością głosów oddanych, chyba że przepisy niniejszego statutu mówią inaczej.
2.Uchwały dotyczące zmian we władzach OSP oraz sprawach nabycia i zbycia nieruchomości powinny być podjęte w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§20

1.Wybory władz OSP odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym.
2.Kadencja władz OSP trwa 5 lat i kończy się z chwilą powołania nowych władz.
3.Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i komisji Rewizyjnej.
 
 

B.        WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW OSP

§21

1.Walne zebranie członków OSP jest najwyższą władzą OSP.
2.Do kompetencji Walnego Zebrania Członków OSP, oprócz innych spraw wymienionych
w statusie należy:

1)Wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności OSP,
2)Wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności OSP,
3)Udzielenie absolutorium Zarządowi OSP,
4)Uchwalenie programu działania i budżetu OSP,
5)Określenie przedmiotu prowadzonej przez OSP działalności gospodarczej,
6)Wybór, spośród siebie zarządu w liczbie 5-9 osób, z zachowaniem większości osób pełnoletnich i odwołanie tego Zarządu,
7)Wybór spośród siebie i odwołanie komisji rewizyjnej, w liczbie 3 osób,
8)Wybór spośród siebie delegatów na zjazd oddziału gminnego Związku,
9)Uchwalenie statutu lub jego zmiany,
10)Ustalenie wysokości składki członkowskiej,
11)Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd,
w szczególności nabycie i zbycie nieruchomości oraz ich obciążenie,

12)Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,
13)Wybieranie spośród siebie przedstawicieli wchodzących w skład zarządu oddziału gminnego Związku i odwołanie tych przedstawicieli,
14)Podjęcie uchwały o wystąpieniu ze związku,
15)Nadawanie członkowstwa honorowego OSP,
16)Podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP.

§22

1.Walne Zebranie Członków OSP może być zwyczajne, sprawozdawcze oraz nadzwyczajne.
2.Zwyczajne Walne Zebranie członków OSP jest zwoływane raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.
3.Zwyczajne i sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd,
który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§23

1.Nadzwyczajne Walne Zebranie członków OSP zwoływane jest przez Zarząd OSP:
1)Z własnej inicjatywy,
2)Na żądanie Komisji Rewizyjnej OSP,
3)Na żądanie ½ liczby członków OSP.
2.Nadzwyczajne Walne Zebranie członków OSP powinno się odbyć w terminie nie dłuższym
niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.

3. Porządek nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSP, spośród spraw określonych
w §20 ust. 2, ustala władza lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.

4.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP może odwołać członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać w te funkcje innych członków OSP do czasu przeprowadzenia zwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSP.

§24

Przebieg Walnego Zebrania Członków OSP oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

C.        ZARZĄD

§25

1.Zarząd wybiera ze swojego grona prezesa, naczelnika, dwóch wiceprezesów, sekretarza
i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika. Naczelnik sprawuje funkcję wiceprezesa.

2.Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących
w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.

3.Wygaśnięcie funkcji członka Zarządu może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.

§26

Do zadań Zarządu należy:

1.Reprezentowanie interesów OSP,
2.Realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania Członków OSP,
3.Zwoływania Walnego Zebrania Członków OSP,
4.Niezwłoczne zawiadomienie sądu rejonowego o zmianie statutu oraz zmianie w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5.Udzielenie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu,
6.Opracowanie projektów rocznego planu działalność i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania Walnemu Zebraniu Członków OSP,
7.Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłego zarządu,
8.Przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,
9.Przyznawanie wyróżniającym się członkom OSP dyplomów i nagród oraz występowanie
z wnioskiem o przyznanie odznaczeń i odznak,

10.Tworzenie zespołu ratowniczego,
11.Organizowanie młodzieżowej i kobiecej drużyny OSP, zespołów kulturowo-oświatowych
i sportowych,

12.Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań,
13.Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP,
14.Wykonywanie innych zadań wynikających z statutu.

§27

Prezes Zarządu kieruje jego pracami i reprezentuje OSP.

§28

Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jedno raz w kwartale
i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzeniu Zarządu należy zapraszać przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP.

§29

Umowy, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes
lub wiceprezes i skarbnik.

 

§30

1.Naczelnik kieruje zespołem ratowniczym jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.
2.Do obowiązków naczelnika należy:
1)Wnioskowanie do Zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań ratowniczych,
2)Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków OSP, drużyny młodzieżowej i kobiecej,
3)Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,
4)Kierowanie realizacją zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
5)Kierowanie działaniami ratowniczymi prowadzonymi siłami OSP,
6)Dysponowaniem sprzętem ratowniczym OSP i nadzór nad jego sprawnością,
7)Opracowanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości będącej siedzibą OSP oraz dotyczących wyposażenia ratowniczego OSP.

§31

Za wzorowe wykonie zadań ratowniczych przez członków OSP naczelnik może stosować następujące wyróżnienia:
1)Pochwałę ustną,
2)Pochwałę w rozkazie naczelnika,
3)Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§32

Za niewłaściwe wykonanie zadań ratowniczych przez członków OSP naczelnik może stosować następujące środki dyscyplinarne:
1)Upomnienie ustne,
2)Naganę w rozkazie naczelnika,
3)Wystąpienie do Zarządu OSP o wykluczenie członka z OSP.

 

D.        KOMISJA REWIZYJNA

§33

1.Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
1)Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich,
2)Składanie na Walnym Zebraniu Członków OSP sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP,
3)Przedstawienie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,
1)Wnioskowanie o udzielenie Zarządowi absolutorium.
2.Komisja rewizyjna OSP może dokooptować do swojego składu nowych członków, na miejsce ustępujących, w liczbie nie przekraczającej1/3 jej składu.
3.Wygaśnięcie funkcji członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.
4.Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą:
1)Być członkami Zarządu, małżonkami członków tego Zarządu ani pozostawać z członkami tego Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2)Być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
3)Otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone art.8 pkt.8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniach osób kierującymi niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26,poz. 306 ze zm.).
5.Skazanie członka Komisji Rewizyjnej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo  winy umyślnej ma, z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego, skutek taki sam
jak odwołanie zgodnie z §23 ust. 4.

§34

Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

§35

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V

MAJĄTEK, FUNDUSZE I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OSP

§36

1.Majątek i fundusze OSP powstają z:
1)Składek członkowskich,
2)Dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
3)Dochody z majątków i imprez,
4)Ofiarności publicznej,
5)Wpływów z działalności gospodarczej, jeżeli OSP prowadzi działalność gospodarczą zgodni z przepisami prawa i postanowieniami statutu.
2.OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych
w odrębnych przepisach i wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych OSP.

3.Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą w całości realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP. 

§37

Zabrania się:

1.Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem OSP w stosunku do jego członków , członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają
w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”,

2.Przekazywania majątku OSP na rzecz jego członków , członków organów lub pracowników oraz osób bliskich , na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich , w szczególności jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,
3.Wykorzystywanie majątku OSP na rzecz członków, członków organizacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadzie innych niż na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
4.Zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie OSP, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI

ZMIANY STATUTUT I ROZWIĄZANIE OSP

§38

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala Walne Zebranie Członków OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

§39

1.Wniosek o zmianę statutu i rozwiązanie OSP może składać Zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej ½ ogólnej liczby członków.
2.Zawiadomienie liczby członków OSP o terminie Walnego Zebrania Członków OSP, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz
z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§40

1.W razie rozwiązania OSP, Walne Zebranie Członków OSP wyznacza komisję likwidacyjną
w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołana Walnego Zebrania Członków OSP uchwałę o rozwiązaniu OSP podejmuje sąd rejonowy, wyznaczając likwidatora.

2.Pozostały po rozwiązaniu OSP majątek, stanowiący jej własność przechodzi na własność Zarządu Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Korfantów. Sprzęt i urządzenia ratownicze będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.